Garantie voorwaarden

Hoe werken onze garanties?

Bij de oplevering van elk project zal Bouwstof een ondertekend certificaat van garanties overhandigen. Hiernaast kunt u alvast de garanties doorlezen voordat uw project is opgeleverd. 

Garantie naam stelling
De ondergetekende:
Bouwbedrijf Bouwstof
Gevestigd te
Factorij 28L, 1689 AL te Zwaag
Hierna te noemen “Garant”

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer:
ing. S. Blok
in de functie van
Algemeen Directeur/ Eigenaar.

Verklaart dat de garant zal voldoen aan de garantieverplichtingen voortvloeiend uit de opdracht voor de uitgevoerde werkzaamheden zijnde,

Het werk:
……
Hierna te noemen het “Gebouwde”

De Opdrachtgever:
……
Hierna te noemen de “Opdrachtgever”

Garantie termijnen
1.1. Met uitzondering van de in dit artikel onder 1.3 vermelde kortere termijnen, bedraagt de garantie termijn zes (6 jaar).
1.2. In het geval er zich ernstige gebreken voordoen, geldt er een termijn van tien(tien jaar). Een ernstig gebrek is slechts als ernstig aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het gebouwde ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
1.3. De duur van de garantie is voor onderstaande onderdelen beperkt:
1.3.1. Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 10 (tien) mm verschil ten opzichte van de loodlijn spraken is, tot één (1) jaar.
1.3.2. Voor het schilderwerk, tot één (1) jaar.
1.3.3. Voor hang- en sluitwerk, brievenbussen, ventilatieroosters en soortgelijke materialen in het gebouwde, tot één (1) jaar.
1.3.4. Voor de buitenriolering (in de regel van vijftig (50) cm buiten de gevel; bepalend is de NEN 3215), tot twee (2) jaar.
1.3.5. Voor liften, tot twee (2) jaar.
1.3.6. Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie, tot zes (6) maanden.
1.3.7. Voor hydrofoorinstallaties, tot twee (2) jaar.
1.3.8. Voor aanrechtbladen, tot één (1) jaar
1.3.9. Voor de verwarmingsinstallatie, tot twee (2) jaar
1.3.10. Voor tapwaterinstallatie, tot twee (2) jaar.
1.3.11. Voor de voorziening(en) voor mechanische luchtverversing, tot twee (2) jaar.
1.3.12. Voor gas-, water- en elektra-installaties, tot twee (2) jaar
1.3.13. Voor de isolerende werking van dubbelglas tot drie (3) jaar
1.3.14. Voor sanitair, tot één (1) jaar.
1.3.15. Voor zonweringen, tot twee (2) jaar.
1.3.16. Voor zinkwerk, tot vijf (5) jaar.
Garantie overdraagbaarheid
Deze Garantie verklaring is overdraagbaar aan de rechtsopvolger van de opdrachtgever gedurende de gehele garantietermijn.
Garantie-uitsluitingen
1.4. De navolgende onderdelen zijn uitgesloten van garantie:
1.4.1. Gemeenschappelijke- en centrale antenne-inrichtingen.
1.4.2. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen van aanrechtbladen.
1.4.3. Scheurvorming die het gevolg (of mede gevolg) is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal, dan wel van normale zetting van het gebouwde tenzij deze scheurvorming een scheurwijdte heeft van meer dan een halve millimeter (0,5mm)
1.4.4. Alle voorzieningen buiten het gebouwde met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde winschermen die met het gebouwde een geheel vormen.
1.4.5. Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keuken apparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge de garantienormen is vereist en/of voor zover niet in de garantienormen ter zake een garantie wordt vereist.
1.4.6. Scheurvorming in het vuurvast materiaal van openhaarden.
1.4.7. Behangwerk
1.4.8. Normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen
1.4.9. Tocht die uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie.
1.4.10. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie.
1.4.11. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van tien (10) mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken.
1.4.12. Breuk aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald.
1.4.13. Aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen in de gemeenschappelijke gedeelten.
1.4.14. Schaden die het gevolg zijn van
1.4.14.1. Brand, als omschreven in de beurs-brandpolis waarmee is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade.
1.4.14.2. Atoomkernreacties
1.4.14.3. Overstroming en/of voor de garant redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand
1.4.14.4. Molest
1.4.14.5. Stuifsneeuw
1.4.14.6. Storm (onder storm wordt verstaan wind met een gemiddelde snelheid van meer den 14m/sec)
1.4.14.7. Asbest
1.4.15. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op juiste wijze onderhouden van het gebouwde.
1.4.16. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit dat het gebouwde niet normaal of overeenkomstig de bestemming is gebruikt
1.4.17. Gebreken aan materialen, constructies en indeling het gebouwde die geen onderdeel vormen van het bestaande oorspronkelijk te transformeren object of niet onder de verantwoordelijkheid van de garant zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder der verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van de door opdrachtgever aan de garant ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de garant niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de regeling daarop niet van toepassing zal zijn.
1.4.18. Esthetische kwesties
1.4.19. De- en montage van installaties t.b.v. behang- en/of schilderwerk
Vervallen garantie
Deze garantie verklaring vervalt geheel wanneer aan het gebouwde door de opdrachtgever constructieve en verbouwingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden na de oplevering.
garantie ondertekening
Plaats: Zwaag

Datum:

Handtekening :

De heer ing. S. Blok
Algemeen directeur
Bouwbedrijf Bouwstof BV